บล๊อคลม รุ่น 3/8″ impact wrench Professional 150 Nm.