ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่างเช่น รายได้ที่ไม่พอเพียง หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วยเป็นต้น ความเครียดมีทั้งประโยชน์ และโทษหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้ ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน

คะแนน 0 หมายถึง แทบไม่มี
คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง
คะแนน 2 หมายถึง บ่อยครั้ง
คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจำ

1.มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก

2.มีสมาธิน้อยลง

3.หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ

4. รู้สึกเบื่อ เซ็ง

5. ไม่อยากพบปะผู้คน

การแปลผล

          0 – 4 คะแนน เครียดน้อย
          5 – 7 คะแนน เครียดปานกลาง
          8 – 9 คะแนน เครียดมาก
         10 – 15 คะแนน เครียดมากที่สุด
          ระดับเครียดมากขึ้นไป ถือว่ามีความเสี่ยง