แบบฟอร์มสมัครงาน

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

น้ำหนัก

ส่วนสูง

โทรศัพท์

อีเมล

สมัครในตำแหน่ง

สถานภาพทางการสมรส
โสดสมรสหย่า

การต้องโทษ
ไม่เคยต้องโทษเคยต้องโทษ

โรคประจำตัว
ไม่มีโรคประจำตัวมีโรคประจำตัว

เรซูเม่

ข้อความเพิ่มเติม