นโยบายความเป็นส่วนตัว


          บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น (Personal Information) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบของบริษัทฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการรับหรือส่งข้อมูลผ่านบริการออนไลน์ของบริษัท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                              บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะปกป้องดูแลข้อมูลและประวัติของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ สามารถ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ได้อย่างเคร่งครัด                                                      บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามความจำเป็น โดยขึ้นกับประเภทของบริการที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้ เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับบริษัทฯ ดำเนินการ การสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ผู้ใช้บริการมากที่สุด                                                                                                                                                         เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเก็บรวบ รวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)                                             บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                 บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชา สัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการบริษัทฯ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                                                                                                                                                                             เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน (Personal Information) มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากบริษัทฯ ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางอีเมล์แอดเดรส (Email Address)

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                                                                                                       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น บริษัทฯจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol และ GB Prime Pay คือระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)                                                                                                                                                                                                            “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ บริษัทฯส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของท่านสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบริษัทฯ ต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Tcltools.com                                                                                                                                   ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Tcltools.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Tcltools.com ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับ Tcltools.com ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

          โดยทางไปรษณีย์: 11th Floor, Ample Tower, 909 Debaranata road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260.                                                                    โดยทางอีเมล์: contact@tcltools.com                                                                                                                                                                                              โดยทางโทรศัพท์: 0 2348 3897 – 98  

นโยบายความเป็นส่วนตัว


         (บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น (Personal Information) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบของบริษัทฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการรับหรือส่งข้อมูลผ่านบริการออนไลน์ของบริษัท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะปกป้องดูแลข้อมูลและประวัติของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ สามารถ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ได้อย่างเคร่งครัด
        บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามความจำเป็น โดยขึ้นกับประเภทของบริการที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้ เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับบริษัทฯ ดำเนินการ การสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ผู้ใช้บริการมากที่สุด
        เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเก็บรวบ รวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
        บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
        บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชา สัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการบริษัทฯ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
        เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน (Personal Information) มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากบริษัทฯ ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางอีเมล์แอดเดรส (Email Address)

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
        เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น บริษัทฯจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol และ GB Prime Pay คือระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
        “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ บริษัทฯส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของท่านสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบริษัทฯ

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Tcltools.com
        ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Tcltools.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Tcltools.com ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับ Tcltools.com ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยทางไปรษณีย์: 11th Floor, Ample Tower, 909 Debaranata road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260.
โดยทางอีเมล์: contact@tcltools.com
โดยทางโทรศัพท์: 0 2348 3897 – 98